Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
บริการหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 พ.ค. 62

การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค

1 พ.ค. 62

การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค

1 พ.ค. 62

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในส่วนภูมิภาค

1 พ.ค. 62

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน เพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในส่วนภูมิ

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
< 1 2