Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
บริการหน่วยงาน

กิจการอุตสาหกรรมไม้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ธ.ค. 60

คำขอประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

13 มิ.ย. 60

คําขอทําการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง

27 พ.ย. 60

บัญชีสถิติแสดงการดำเนินการของโรงงานแปรรูปไม้ หรือ โรงค้าไม้แปรรูป

27 พ.ย. 60

คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าสิ่งประดิษฐ์

27 พ.ย. 60

บัญชีสถิติแสดงการดำเนินการของผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์

27 พ.ย. 60

คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

27 พ.ย. 60

บันทึกประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ล่าช้า)

27 พ.ย. 60

หนังสือแต่งตั้งตัวแทน

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2