Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
บริการหน่วยงาน

เลื่อยโซ่ยนต์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 พ.ย. 60

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ.๑๘)

30 พ.ย. 60

คำขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.๑๕)

30 พ.ย. 60

คำขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.๑๔)

30 พ.ย. 60

คำขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.๑๑)

30 พ.ย. 60

คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ.๑๐)

30 พ.ย. 60

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๙)

30 พ.ย. 60

คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ.๘)

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2