Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี 61”

เปิดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี 61”

วันที่ 6 เมษายน 2561  เวลา 16.00 น.  ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี 61”  ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  และมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  คณะกรรมการชมรมผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี  ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  เกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนร่วมในพิธีเปิดด้วย งานไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี 61 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2561  รวม 10 วัน  ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  ซึ่งภายในงานมีการจัดเเสดงและขายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี  นอกจากนั้น  ยังมีการออกบูธขายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม OTOP  และกลุ่มอาชีพเกษตรกรต่างๆ

แกลเลอรี่