Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Nonthaburi Provinical Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งที่ประชุมได้รายงานการประชาสัมพันธ์รูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครลำปาง ข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ความคืบหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัด PM2.5 และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้น้ำมัน B20 ทั้งนี้ ได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์มลพิษเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

แกลเลอรี่