Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nonthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
บริการหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ธ.ค. 60

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำไม้ แบบใบรับคำขอ แบบใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีไม้หวงห้ามฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

24 พ.ย. 60

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.๒๕๖๐

24 พ.ย. 60

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลือนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

13 มิ.ย. 60

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

13 มิ.ย. 60

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1